Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

De aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid