Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0332(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0066/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0097

Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

14. Бюджети за 2014 и 2015 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.

Доклад относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Проект на коригиращ бюджет № 5/2014: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г.

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez и Janusz Lewandowski представиха своите доклади.

Изказаха се: Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията REGI), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Giulia Moi, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Николай Бареков и Martina Michels.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp и Ivan Štefanec.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez и Janusz Lewandowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 17.12.2014, точка 10.16 от протокола от 17.12.2014, точка 10.4 от протокола от 17.12.2014, точка 10.5 от протокола от 17.12.2014, точка 10.7 от протокола от 17.12.2014, точка 10.8 от протокола от 17.12.2014, точка 10.10 от протокола от 17.12.2014, точка 10.11 от протокола от 17.12.2014, точка 10.3 от протокола от 17.12.2014 и точка 10.12 от протокола от 17.12.2014.

Правна информация - Политика за поверителност