Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0332(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0097

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

14. Προϋπολογισμοί του 2014 και 2015 (συζήτηση)
CRE

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών -Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16740/2014 - C8-0289/2014- 2014/2036(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16741/2014 - C8-0290/2014- 2014/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16742/2014 - C8-0291/2014- 2014/2073(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16743/2014 - C8-0288/2014- 2014/2162(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16744/2014 - C8-0292/2014- 2014/2163(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16745/2014 - C8-0293/2014- 2014/2225(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2014)0328 - C8-0020/2014- 2014/2037(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Gérard Deprez και Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Οι Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Giulia Moi, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Ελευθέριος Συναδινός, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Γεώργιος Κύρτσος, Victor Negrescu, Nikolay Barekov και Martina Michels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp και Ivan Štefanec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014 και σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου