Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0332(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0066/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0097

Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg

14. 2014. ja 2015. aasta eelarve (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta uue üldeelarve projekti kohta [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16740/2014 - C8-0289/2014- 2014/2036(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16741/2014 - C8-0290/2014- 2014/2053(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - Maavärinad Kreekas - Lumetorm Sloveenias - Lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16742/2014 - C8-0291/2014- 2014/2073(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16743/2014 - C8-0288/2014- 2014/2162(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16744/2014 - C8-0292/2014- 2014/2163(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16745/2014 - C8-0293/2014- 2014/2225(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Ettenägematute kulude reservi kasutuselevõtmine 2014. aastal

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14 [COM(2014)0328 - C8-0020/2014- 2014/2037(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom [COM(2014)0704 - C8-0250/2014- 2014/0332(NLE)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jan Olbrycht (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Giulia Moi, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov ja Martina Michels.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp ja Ivan Štefanec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes ja Marian-Jean Marinescu.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014 protokolli punkt 10.15, 17.12.2014 protokolli punkt 10.16, 17.12.2014 protokolli punkt 10.4, 17.12.2014 protokolli punkt 10.5, 17.12.2014 protokolli punkt 10.7, 17.12.2014 protokolli punkt 10.8, 17.12.2014 protokolli punkt 10.10, 17.12.2014 protokolli punkt 10.11, 17.12.2014 protokolli punkt 10.3 ja 17.12.2014 protokolli punkt 10.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika