Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0332(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0097

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg

14. Vuosien 2014 ja 2015 talousarviot (keskustelu)
CRE

Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015

Mietintö neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Giulia Moi, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov ja Martina Michels.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp ja Ivan Štefanec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes ja Marian-Jean Marinescu.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.15, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.16, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.4, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.5, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.7, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.8, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.10, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.11, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö