Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0332(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0066/2014

Debatten :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0097

Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

14. Begroting 2014 en 2015 (debat)
CRE

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven, overeenkomstig punt 14 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giulia Moi, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov en Martina Michels.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp en Ivan Štefanec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes en Marian-Jean Marinescu.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.16 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.4 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.5 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.7 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.8 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.10 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.11 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.3 van de notulen van 17.12.2014 en punt 10.12 van de notulen van 17.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid