Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0332(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0066/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0097

Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

14. Budgets 2014 et 2015 (debata)
Pełne sprawozdanie

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r.

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r.

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki zgodnie z pkt 14 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich. [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Giulię Moi, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov i Martina Michels.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp i Ivan Štefanec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes i Marian-Jean Marinescu.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.16 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.4 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.5 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.7 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.8 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.10 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.11 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.3 protokołu z dnia 17.12.2014 i pkt 10.12 protokołu z dnia 17.12.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności