Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0332(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0097

Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg

14. Rozpočty na roky 2014 a 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015

Správa o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 - tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uviedli svoje správy.

Vystúpili: Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Giulia Moi, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov a Martina Michels.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp a Ivan Štefanec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes a Marian-Jean Marinescu.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.16 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.10 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.11 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.12.2014 a bod 10.12 zápisnice zo dňa 17.12.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia