Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

15. Недостиг на средства за схемата за помощ за сирийските бежанци по Световната продоволствена програма (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Недостиг на средства за схемата за помощ за сирийските бежанци по Световната продоволствена програма (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Karol Karski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan и Javi López.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Ska Keller.

Изказаха се: Christos Stylianides и Benedetto Della Vedova.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност