Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

15. Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (2014/2996(RSP))

Οι Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan και Javi López.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ska Keller.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Benedetto Della Vedova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου