Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0250(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0053/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0053/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0086

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

16. Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Ο Sorin Moisă παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Sorin Moisă.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου