Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2918(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

18. Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2014) που κατέθεσεο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0044/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAȘCU
Αντιπρόεδρος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0045/2014.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tomáš Zdechovský και Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Γεώργιος Επιτήδειος, Michał Boni, Heinz K. Becker και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Benedetto Della Vedova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπή LIBE, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου