Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 307kWORD 218k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Επανεξέταση της εξάπτυχης (six-pack) και δίπτυχης (two-pack) δέσμης κανονισμών περί οικονομικής διακυβέρνησης (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Εκλογή Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  
5.2.Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Ιταλία/Whirlpool (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EFG/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.12.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (συζήτηση)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Προϋπολογισμοί του 2014 και 2015 (συζήτηση)
 15.Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (συζήτηση)
 16.Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)
 17.Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I (συζήτηση)
 18.Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0375/2014

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0376/2014

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0377/2014

- Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0378/2014

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0379/2014

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Γεώργιος Κατρούγκαλος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (B8-0380/2014).

II.   Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0382/2014

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0383/2014

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0384/2014

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0385/2014

- Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0386/2014

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0387/2014

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy και Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μαυριτανία και ιδίως την περίπτωση του Biram Dah Abeid (B8-0388/2014).

III.   Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0389/2014

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0390/2014

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0391/2014

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0392/2014

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0393/2014

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0394/2014

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (B8-0395/2014).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κατάθεση εγγράφων

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Έκθεση σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στην Ιταλία, σεισμός στην Ελλάδα, χιονοθύελλα στη Σλοβενία, πάγος και πλημμύρες στην Κροατία) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Επανεξέταση της εξάπτυχης (six-pack) και δίπτυχης (two-pack) δέσμης κανονισμών περί οικονομικής διακυβέρνησης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Επανεξέταση της εξάπτυχης (six-pack) και δίπτυχης (two-pack) δέσμης κανονισμών περί οικονομικής διακυβέρνησης (2014/2938(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, μη εγγεγραμμένος, Esther de Lange, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Marco Valli, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Alain Lamassoure, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Ashley Fox, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός και Dariusz Rosati.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Petr Mach, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Νεοκλής Συλικιώτης, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marisa Matias και Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Γεώργιος Κύρτσος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marco Valli και Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernard Monot, Lara Comi, Κώστας Μαυρίδης, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc και Olle Ludvigsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Νότης Μαριάς, Εμμανουήλ Γλέζος, Ivana Maletić και Virginie Rozière.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Lara Comi, σχετικά με τους δύο τυφεκιοφόρους του ιταλικού ναυτικού που καταδικάστηκαν στην Ινδία, Amjad Bashir, σχετικά με τη φονική επίθεση κομάντο τρομοκράτη Ταλιμπάν σε σχολείο του Πεσαβάρ, στο Πακιστάν, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 130 ανθρώπων, ως επί το πλείστον μαθητών, και Barbara Spinelli, σχετικά με την περίπτωση του Giulietto Chiesa, ιταλού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΕΚ, ο οποίος συνελήφθη στο Ταλίν και εν συνεχεία απελάθηκε από την Εσθονία.

°
° ° °


5.1. Εκλογή Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)

(Μυστική ψηφοφορία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Η Πρόεδρος δηλώνει ότι έλαβε την υποψηφιότητα της Mary O'Reilly και υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 219 του Κανονισμού και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, καθώς είναι παρόντες περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές.

Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία (569 υπέρ, 66 κατά, 43 αποχές).

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.

Η Πρόεδρος ανακηρύσσει την EMILY O'REILLY εκλεγείσα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια (P8_TA(2014)0073), τη συγχαίρει για την εκλογή της και την καλεί να ορκιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 7 του Κανονισμού.


5.2. Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0074)


5.3. Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0075)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στην προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση.


5.4. Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0076)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.5. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0077)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στην ανανέωση της συμφωνίας.


5.6. Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τριών συναφών συμφωνιών [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0078)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας και των τριών συναφών συμφωνιών.


5.7. Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0079)


5.8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Ιταλία/Whirlpool (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0080)


5.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0081)


5.10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από την Ελλάδα) (COM2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) Επιτροπή Προϋπολογισμών - εισηγήτρια: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0082)


5.11. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EFG/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0083)


5.12. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [C(2014)9456 - C8-0284/2014- 2014/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Μυστική ψηφοφορία)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0084)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan και Mark Demesmaeker.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Mara Bizzotto γνωστοποιεί ότι το μηχάνημα ψηφοφορίας της δεν λειτούργησε κατά την εκλογή Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με επίθεση σε σχολείο του Πακιστάν αυτή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος καταδικάζει αυτή την επίθεση και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους συγγενείς των θυμάτων, η πλειονότητα των οποίων ήσαν μαθητές, και στο πακιστανικό έθνος.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))

Οι Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) παρουσιάζουν το πρόγραμμα εργασίας και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της επιτροπής του βραβείου «Καρλομάγνος» να τιμήσει για το 2015 τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Pablo Iglesias, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, επί των διατάξεων του παραρτήματος XV του Κανονισμού (ο Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις), Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος, Jonathan Arnott, επί της εφαρμογής του Κανονισμού, και Andrzej Grzyb.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Olli REHN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Τάκης Χατζηγεωργίου, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena και István Ujhelyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Jean-Claude Juncker.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


11. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η σύσταση της επιτροπής INTA περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών C(2014)08355 - 2014/2954(DEA) (B8-0346/2014) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2014).

Δεν εκφράστηκε αντίθεση σε αυτή τη σύσταση εντός της προθεσμίας των 24 ωρών την οποία προβλέπει το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια αυτή η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα, η δε σχετική απόφαση θα δημοσιοποιηθεί στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν" της συνεδρίασης της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2014.


12. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2012)0270(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2014).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

Σύστασης της επιτροπής ECON να μη διατυπωθεί αντίρρηση στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, δεν έχουν αντιταχθεί στη σύσταση πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, η προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στον ιστότοπο του Europarl.


14. Προϋπολογισμοί του 2014 και 2015 (συζήτηση)

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών -Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16740/2014 - C8-0289/2014- 2014/2036(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16741/2014 - C8-0290/2014- 2014/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16742/2014 - C8-0291/2014- 2014/2073(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16743/2014 - C8-0288/2014- 2014/2162(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16744/2014 - C8-0292/2014- 2014/2163(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [16745/2014 - C8-0293/2014- 2014/2225(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2014)0328 - C8-0020/2014- 2014/2037(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Gérard Deprez και Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Οι Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Giulia Moi, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Ελευθέριος Συναδινός, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Γεώργιος Κύρτσος, Victor Negrescu, Nikolay Barekov και Martina Michels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp και Ivan Štefanec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014, σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014 και σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.


15. Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (2014/2996(RSP))

Οι Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan και Javi López.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ska Keller.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Benedetto Della Vedova.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Ο Sorin Moisă παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Sorin Moisă.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.


17. Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Ο Helmut Scholz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Helmut Scholz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.


18. Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2014) που κατέθεσεο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0044/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAȘCU
Αντιπρόεδρος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0045/2014.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tomáš Zdechovský και Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Γεώργιος Επιτήδειος, Michał Boni, Heinz K. Becker και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Benedetto Della Vedova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπή LIBE, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 544.579/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Κατρούγκαλος, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Παράρτηµα 1 - Εκλογή Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου