Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 270kWORD 171k
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Esimese ja teise majanduse juhtimise paketi määruste läbivaatamine (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Euroopa Ombudsmani valimine (hääletus)
  
5.2.Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.12.Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine * (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Komisjoni 2015. aasta tööprogramm (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.2014. ja 2015. aasta eelarve (arutelu)
 15.Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (arutelu)
 16.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I (arutelu)
 17.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I (arutelu)
 18.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Euroopa Ombudsmani valimine
 2. lisa - Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Georgios Katrougkalos fraktsiooni GUE/NGL nimel: Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (B8-0380/2014).

II.   Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ja Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel: Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (B8-0388/2014).

III.   Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (B8-0395/2014).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta uue üldeelarve projekti kohta (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14 (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- *Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 12 (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Itaalias, maavärin Kreekas, lumetormid Sloveenias ning lumetormid ja üleujutused Horvaatias) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Esimese ja teise majanduse juhtimise paketi määruste läbivaatamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Esimese ja teise majanduse juhtimise paketi määruste läbivaatamine (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Ashley Fox, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos ja Dariusz Rosati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marisa Matias ja Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marco Valli ja Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc ja Olle Ludvigsson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić ja Virginie Rozière.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Lara Comi kahe Indias süüdi mõistetud Itaalia merejalaväelase kohta, Amjad Bashir paljude hukkunutega rünnaku teemal, mille Pakistanis Peshawaris asuvas koolis panid toime Talibani terroristid ja kus sai surma üle 130 inimese, kellest enamik olid õpilased, ja Barbara Spinelli Itaalia ajakirjaniku ja Euroopa Parlamendi endise liikme Giulietto Chiesa kohta, kes peeti Tallinnas kinni ja saadeti Eestist välja.

°
° ° °


5.1. Euroopa Ombudsmani valimine (hääletus)

(Salajane hääletus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Juhataja teatas, et talle on antud teada Mary O'Reilly kandidatuurist, ning tuletas meelde kodukorra artikli 219 sätteid ja hääletuse praktilist korda.

Juhataja andis teada, et hääletuse tingimused on täidetud, sest kohal oli rohkem kui pool parlamendiliikmetest.

Toimus salajane hääletus (569 poolt, 66 vastu, 43 erapooletud).

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

Juhataja teatas, et EMILY O'REILLY on valitud Euroopa Ombudsmaniks (P8_TA(2014)0073), õnnitles teda valimise puhul ja palus tal kodukorra artikli 204 lõike 7 kohaselt anda ametivanne Euroopa Kohtu ees.


5.2. Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0074)


5.3. Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0075)

Parlament kiitis konventsiooniga ühinemise heaks.


5.4. Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0076)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.5. Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0077)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


5.6. Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja kolme sellega seotud lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0078)

Parlament kiitis lepingu ja kolme sellega seotud lepingu sõlmimise heaks.


5.7. Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0079)


5.8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0080)


5.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0081)


5.10. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka) [COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0082)


5.11. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0083)


5.12. Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine * (hääletus)

Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed [C(2014)9456 - C8-0284/2014- 2014/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Salajane hääletus)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2014)0084)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan ja Mark Demesmaeker.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Mara Bizzotto andis teada, et tema hääletusseade ei töötanud Euroopa Ombudsmani valimise ajal.


(Istung katkestati kell 12.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse teisipäeval, 16. detsembril 2014. aastal Pakistanis kooli vastu korraldatud rünnaku kohta.

President mõistis rünnaku hukka ja väljendas Euroopa Parlamendi nimel solidaarsust hukkunute (kellest enamik olid õpilased) lähedaste ja Pakistani rahvaga.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Komisjoni 2015. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2015. aasta tööprogramm (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) tutvustasid tööprogrammi ja väljendasid heameelt Karl Suure auhinna sihtasutuse juhatuse otsuse üle anda see auhind 2015. aastal Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pablo Iglesias, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mercedes Bresso, Jonathan Arnott kodukorra XV lisa sätete kohta (president selgitas olukorda), Gerolf Annemans (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jonathan Arnott kodukorra kohaldamise kohta ja Andrzej Grzyb.

ISTUNGI JUHATAJA: Olli REHN
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena ja István Ujhelyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski ja Ricardo Serrão Santos.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Jean-Claude Juncker.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja andis teada järgmist:

INTA-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2014)08355 - 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014) oli tehtud teatavaks esmaspäeva, 15. detsembri 2014. aasta täiskogu istungil (15.12.2014protokoll punkt 8).

Soovitusele ei esitatud kodukorra artikli 105 lõike 6 kohase 24 tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 17. detsembri istungil vastu võetud tekstide hulgas.


12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P7_TA(2012)0270(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (15.12.2014protokoll punkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

ECON-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil.


14. 2014. ja 2015. aasta eelarve (arutelu)

Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta uue üldeelarve projekti kohta [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16740/2014 - C8-0289/2014- 2014/2036(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16741/2014 - C8-0290/2014- 2014/2053(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - Maavärinad Kreekas - Lumetorm Sloveenias - Lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16742/2014 - C8-0291/2014- 2014/2073(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16743/2014 - C8-0288/2014- 2014/2162(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16744/2014 - C8-0292/2014- 2014/2163(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16745/2014 - C8-0293/2014- 2014/2225(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Ettenägematute kulude reservi kasutuselevõtmine 2014. aastal

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14 [COM(2014)0328 - C8-0020/2014- 2014/2037(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom [COM(2014)0704 - C8-0250/2014- 2014/0332(NLE)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jan Olbrycht (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Giulia Moi, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov ja Martina Michels.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp ja Ivan Štefanec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes ja Marian-Jean Marinescu.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014 protokolli punkt 10.15, 17.12.2014 protokolli punkt 10.16, 17.12.2014 protokolli punkt 10.4, 17.12.2014 protokolli punkt 10.5, 17.12.2014 protokolli punkt 10.7, 17.12.2014 protokolli punkt 10.8, 17.12.2014 protokolli punkt 10.10, 17.12.2014 protokolli punkt 10.11, 17.12.2014 protokolli punkt 10.3 ja 17.12.2014 protokolli punkt 10.12.


15. Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ska Keller.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.


16. Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Dawid Bohdan Jackiewicz fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerolf Annemans (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly ja Andrzej Grzyb.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Sorin Moisă.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.1.


17. Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo ja Jude Kirton-Darling.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Daniel Caspary.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Helmut Scholz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.2.


18. ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP))(B8-0044/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP))(B8-0045/2014)

Claude Moraes esitas küsimused.

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0044/2014.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0045/2014.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tomáš Zdechovský ja Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Angel Dzhambazki.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamise kohta (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.21.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 544.579/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


1. lisa – Euroopa Ombudsmani valimine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


2. lisa - Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika