Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 271kWORD 174k
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin tarkistaminen (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)
  
5.2.Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.12.Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen * (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Komission työohjelma 2015 (keskustelu)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Vuosien 2014 ja 2015 talousarviot (keskustelu)
 15.Maailman elintarvikeohjelman Syyrian pakolaisten avustusohjelman riittämätön rahoitus (keskustelu)
 16.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (keskustelu)
 17.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I (keskustelu)
 18.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen
 Liite 2 - Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Venezuela ja demokraattisen opposition vaino (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0376/2014)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0377/2014)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0378/2014)

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0379/2014)

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Georgios Katrougkalos GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelasta ja demokraattisen opposition vainosta (B8-0380/2014).

II.   Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0382/2014)

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0383/2014)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0384/2014)

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0385/2014)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0386/2014)

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0387/2014)

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ja Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (B8-0388/2014).

III.   Sudan ja Amin Mekki Medanin tapaus (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0389/2014)

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0390/2014)

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0391/2014)

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0392/2014)

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0393/2014)

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0394/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta Sudanista ja Amin Mekki Medanin tapauksesta (B8-0395/2014).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (Italia: tulvat, Kreikka: maanjäristys; Slovenia: jäämyrskyt, Kroatia: jäämyrskyt ja tulvat) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin tarkistaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin tarkistaminen (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bernard Monot, Esther de Lange, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos ja Dariusz Rosati.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marisa Matias ja Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marco Valli ja Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc ja Olle Ludvigsson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić ja Virginie Rozière.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Lara Comi kahdesta Intiassa tuomitusta italialaisesta merisotilaasta, Amjad Bashir taleban-terroristien kouluiskusta Peshawarissa Pakistanissa, jossa kuoli vähintään 130 henkeä, joista suurin osa oli koululaisia, ja Barbara Spinelli tapauksesta, jossa italialainen journalisti ja Euroopan parlamentin entinen jäsen Giulietto Chiesa pidätettiin Tallinnassa ja karkotettiin Virosta.

°
° ° °


5.1. Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)

(salainen äänestys)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puhemies totesi vastaanottaneensa Mary O'Reillyn nimitysehdokkuuden ja palautti mieliin äänestystä koskevat työjärjestyksen 219 artiklan määräykset.

Puhemies totesi, että valitsemiselle asetetut edellytykset täyttyvät, sillä vähintään puolet parlamentin jäsenistä oli läsnä.

Toimitettiin salainen äänestys (569 puolesta, 66 vastaan, 43 tyhjää).

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa.

Puhemies julisti EMILY O'REILLYn valinnan Euroopan oikeusasiamieheksi (P8_TA(2014)0073), onnitteli tätä valinnan johdosta ja kutsui hänet unionin tuomioistuimeen vannomaan virkavalan työjärjestyksen 219 artiklan 7 kohdan mukaisesti.


5.2. Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa 25 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivi 93/5/ETY kumoamisesta [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0074)


5.3. Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0075)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimukseen liittymiselle.


5.4. Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0076)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.5. Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0077)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.


5.6. Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0078)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemiselle.


5.7. Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0079)


5.8. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0080)


5.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0081)


5.10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) budjettivaliokunta - esittelijä: Monika Vana (A8-0063/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0082)


5.11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0083)


5.12. Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen * (äänestys)

Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä [C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(salainen äänestys)
(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0084)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan ja Mark Demesmaeker.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Mara Bizzotto ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä oikeusasiamiehen valitsemisesta.


(Istunto keskeytettiin klo 12.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman tänään tiistaina 16. joulukuuta 2014 tapahtuneesta kouluiskusta Pakistanissa.

Puhemies tuomitsi iskun ja ilmaisi parlamentin solidaarisuuden lähinnä koululaisista koostuneiden uhrien omaisille ja Pakistanin kansalle.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Komission työohjelma 2015 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) esittelivät työohjelman ja panivat tyytyväisenä merkille Kaarle Suuri -palkinnon johtokunnan päätöksen palkita vuonna 2015 Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pablo Iglesias, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Jonathan Arnott työjärjestyksen liitteen XV määräyksistä (puhemies selvensi tilanteen), sitoutumaton Gerolf Annemans, Jonathan Arnott työjärjestyksen soveltamisesta, ja Andrzej Grzyb.

Puhetta johti
varapuhemies Olli REHN

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena ja István Ujhelyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski ja Ricardo Serrão Santos.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Jean-Claude Juncker.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies esitti seuraavan tiedonannon:

INTA-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 14. marraskuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014) ilmoitettiin täysistunnossa maanantaina 15. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 15.12.2014, kohta 8).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja päätös julkaistaan huomenna keskiviikkona 17. joulukuuta 2014 pidettävän istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


12. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P7_TA(2012)0270(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 15.12.2014, kohta 9).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 21. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla.


14. Vuosien 2014 ja 2015 talousarviot (keskustelu)

Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015

Mietintö neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Giulia Moi, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov ja Martina Michels.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp ja Ivan Štefanec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes ja Marian-Jean Marinescu.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.15, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.16, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.4, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.5, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.7, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.8, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.10, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.11, istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.12.


15. Maailman elintarvikeohjelman Syyrian pakolaisten avustusohjelman riittämätön rahoitus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maailman elintarvikeohjelman Syyrian pakolaisten avustusohjelman riittämätön rahoitus (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan ja Javi López.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ska Keller.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Benedetto Della Vedova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Dawid Bohdan Jackiewicz ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gerolf Annemans, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly ja Andrzej Grzyb.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Sorin Moisă.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.1.


17. Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo ja Jude Kirton-Darling.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Daniel Caspary.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Helmut Scholz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.2.


18. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0044/2014.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAȘCU

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0045/2014.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský ja Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker ja Tomáš Zdechovský.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.21.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 544.579/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Liite 1 - Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Liite 2 - Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö