Index 
Notulen
PDF 282kWORD 176k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verkiezing van de Europese ombudsman (stemming)
  5.2.Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7."Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.12.Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad * (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (debat)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Begroting 2014 en 2015 (debat)
 15.Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (debat)
 16.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (debat)
 17.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (debat)
 18.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese ombudsman
 Bijlage 2 - Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva en Georgios Katrougkalos, namens de GUE/NGL-Fractie,over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (B8-0380/2014).

II.   Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy en Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, over Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (B8-0388/2014).

III.   Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (B8-0395/2014).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven, overeenkomstig punt 14 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Verslag over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Italië, aardbevingen in Griekenland, ijzel in Slovenië en ijzel en overstromingen in Kroatië) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (debat)

Verklaring van de Commissie: Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos en Dariusz Rosati.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marisa Matias en Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marco Valli en Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc en Olle Ludvigsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić en Virginie Rozière.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, over de twee Italiaanse mariniers die in Indië zijn veroordeeld, Amjad Bashir, over de dodelijke aanslag van een groep Talibanstrijders op een school in het Pakistaanse Peshawar, waarbij ten minste 130 doden zijn gevallen, voornamelijk scholieren, en Barbara Spinelli, over het geval van Giulietto Chiesa, Italiaanse journaliste en voormalig lid van het Europees Parlement, die in Tallinn is gearresteerd en vervolgens uit Estland is uitgewezen.

°
° ° °


5.1. Verkiezing van de Europese ombudsman (stemming)

(Geheime stemming)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

De Voorzitter deelt mee dat hij de kandidatuur van EMILY O'REILLY heeft ontvangen en wijst op de bepalingen van artikel 219 van het Reglement en de praktische regeling van de stemming.

De Voorzitter stelt vast dat aan de voor de verkiezing vereiste voorwaarden wordt voldaan, aangezien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

Er wordt tot geheime stemming overgegaan (569 voor, 66 tegen, 43 onthoudingen).

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.

De Voorzitter roept EMILY O'REILLY uit tot Europese ombudsman (P8_TA(2014)0073), wenst haar geluk met haar verkiezing en verzoekt haar overeenkomstig artikel 219, lid 7, van het Reglement voor het Hof van Justitie de eed af te leggen.


5.2. Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0074)


5.3. Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0075)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de toetreding tot de overeenkomst.


5.4. Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System - GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0076)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.5. Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0077)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


5.6. Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0078)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en de drie daarmee verband houdende overeenkomsten.


5.7. "Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0079)


5.8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool, ingediend door Italië) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0080)


5.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ingediend door Polen) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0081)


5.10. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, ingediend door Griekenland) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) Begrotingscommissie - rapporteur: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0082)


5.11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France, ingediend door Frankrijk) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0083)


5.12. Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad * (stemming)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad [C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Geheime stemming)
(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0084)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan en Mark Demesmaeker.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Mara Bizzotto heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de verkiezing van de Europese ombudsman.


(De vergadering wordt om 12.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aanval op een school in Pakistan, vandaag 16 december 2014.

De Voorzitter veroordeelt deze aanval en betuigt het medeleven van het Parlement met de nabestaanden van de slachtoffers, voornamelijk scholieren, en met het Pakistaanse volk.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) presenteren het werkprogramma en tonen zich verheugd over het besluit van het curatorium van de Internationale Karelsprijs Aken om in 2015 de prijs toe te kennen aan de Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pablo Iglesias, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, over de bepalingen van bijlage XV bij het Reglement (de Voorzitter licht de situatie toe), Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Jonathan Arnott, over de toepassing van het Reglement, en Andrzej Grzyb.

VOORZITTER: Olli REHN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena en István Ujhelyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski en Ricardo Serrão Santos.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Jean-Claude Juncker.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter deelt het volgende mee:

De aanbeveling van de Commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014) is ter plenaire vergadering aangekondigd op maandag 15 december 2014 (punt 8 van de notulen van 15.12.2014).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen woensdag 17 december 2014 worden gepubliceerd


12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2012)0270(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 9 van de notulen van 15.12.2014).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

De aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat op Europarl.


14. Begroting 2014 en 2015 (debat)

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven, overeenkomstig punt 14 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giulia Moi, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov en Martina Michels.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp en Ivan Štefanec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes en Marian-Jean Marinescu.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.16 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.4 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.5 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.7 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.8 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.10 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.11 van de notulen van 17.12.2014, punt 10.3 van de notulen van 17.12.2014 en punt 10.12 van de notulen van 17.12.2014.


15. Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Karol Karski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ska Keller.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Benedetto Della Vedova.

Het debat wordt gesloten.


16. Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Dawid Bohdan Jackiewicz, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Sorin Moisă.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.12.2014.


17. Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo en Jude Kirton-Darling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Caspary.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Helmut Scholz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 17.12.2014.


18. Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes licht de vragen toe.

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0044/2014.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAȘCU
Ondervoorzitter

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0045/2014.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Benedetto Della Vedova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.21 van de notulen van 17.12.2014.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 544.579/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese ombudsman

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Bijlage 2 - Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid