Indeks 
Protokół
PDF 286kWORD 212k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
5.2.Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.12.Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Program prac Komisji na rok 2015 (debata)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Budgets 2014 et 2015 (debata)
 15.Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (debata)
 16.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (debata)
 17.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (debata)
 18.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 Załącznik 2 - Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Prześladowania demokratycznej opozycji w Wenezueli (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECRw sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva i Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0380/2014).

II.   Mauretania, w szczególności sprawa Birama Dah Abeida (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda i Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen i Javier Nart w imieniu grupy ALDE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy i Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0388/2014).

III.   Sudan: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez i Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0395/2014).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczynie: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki zgodnie z pkt 14 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r. (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)

Oświadczenie Komisji: Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot niezrzeszony, Esther de Lange, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Miguel Viegas, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe`a Lambertsa, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos i Dariusz Rosati.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Zanniego, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marisę Matias i Bruna Gollnischa, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Valliego i Bernda Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernarda Monota, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić i Virginie Rozière.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.05.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Lara Comi w sprawie dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej skazanych w Indiach, Amjad Bashir w sprawie ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez kommando Talibów na szkołę w Peszawar w Pakistanie, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 130 osób, w większości uczniów, oraz Barbara Spinelli w sprawie włoskiego dziennikarza i byłego posła do PE Giulietta Chiesy zatrzymanego w Tallinie i następnie wydalonego z Estonii.

°
° ° °


5.1. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)

(głosowanie tajne)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przewodnicząca oświadczyła, że otrzymała kandydaturę Emily O'Reilly, oraz przypomniała przepisy art. 219 Regulaminu i praktyczne wskazówki dotyczące głosowania.

Przewodnicząca potwierdziła, że spełnione są warunki głosowania, gdyż obecna jest ponad połowa posłów.

Przystąpiono do głosowania tajnego (569 głosów za, 66 głosów przeciw, 43 posłów wstrzymało się od głosu).

Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, jest załączona do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła, że EMILY O'REILLY została wybrana na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (P8_TA(2014)0073), pogratulowała jej oraz wezwała do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z art. 219 ust. 7 Regulaminu.


5.2. Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0074)


5.3. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014- 2013/0418(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczzyni: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0075)

Parlament wyraził zgodę na przystąpienie do konwencji.


5.4. Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0076)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.5. Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0077)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.


5.6. Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0078)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz trzech powiązanych umów.


5.7. Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych [COM(2014)0666 - C8-0242/2014- 2014/0308(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0079)


5.8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirpool, Włochy) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0080)


5.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Polska) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0081)


5.10. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i nalezytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014- 2014/2183(BUD)) - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0082)


5.11. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France, Francja) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0083)


5.12. Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [C(2014)9456 - C8-0284/2014- 2014/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Głosowanie tajne)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu jest załączona do niniejszego protokołu.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2014)0084)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan i Mark Demesmaeker.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Mara Bizzotto poinformowała, że jej terminal do głosowania nie działał w czasie wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.30 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie ataku na szkołę w Pakistanie, który miał miejsce w ten wtorek, 16 grudnia 2014 r.

Przewodniczący potępił ten atak i przekazał bliskim ofiar, którzy byli w większości uczniami, oraz narodowi pakistańskiemu wyrazy solidarności Parlamentu.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Program prac Komisji na rok 2015 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) przedstawili program prac i pogratulowali jury Nagrody im. Karola Wielkiego decyzji o przyznaniu jej w 2015 r. przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Martinowi Schulzowi.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pablo Iglesiasa, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe`a, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mercedes Bresso, Jonathan Arnott w sprawie przepisów załącznika XV do Regulaminu, (przewodniczący wyjaśnił sytuację), Gerolf Annemans niezrzeszony, Jonathan Arnott w sprawie stosowania Regulaminu, i Andrzej Grzyb.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Paul Tang, Maria Arena i István Ujhelyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski i Ricardo Serrão Santos.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Jean-Claude Juncker.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


11. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła następujący komunikat:

Zalecenie komisji INTA w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2014)08355 – 20147/2954(DEA)) (B8-0346/2014) zostało ogłoszona na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek dnia 15 grudnia 2014 r. (pkt 8 protokołu z dnia 15.12.2014).

W terminie 24 godzin, wyznaczonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu, nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostaje uznane za przyjęte, a decyzja zostanie opublikowana w „Tekstach przyjętych” posiedzenia, które odbędzie się jutro, w środę 17 grudnia 2014 r.


12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2012)0270(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 9 protokołu z dnia 15.12.2014) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie wyrażono sprzeciwu wobec:

Zalecenie komisji ECON dotyczące niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Jeżeli w terminie 24 godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów nie wyrazi sprzeciwu, zalecenie uznaje się za przyjęte. W przeciwnym razie jest ono poddawane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl.


14. Budgets 2014 et 2015 (debata)

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014- 2014/2224(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r.

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r.

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki zgodnie z pkt 14 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich. [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Giulię Moi, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov i Martina Michels.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp i Ivan Štefanec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes i Marian-Jean Marinescu.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.16 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.4 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.5 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.7 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.8 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.10 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.11 protokołu z dnia 17.12.2014, pkt 10.3 protokołu z dnia 17.12.2014 i pkt 10.12 protokołu z dnia 17.12.2014.


15. Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Ska Keller.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Benedetto Della Vedova.

Debata została zamknięta.


16. Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Gerolf Annemans niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly i Andrzej Grzyb.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Sorin Moisă.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 17.12.2014.


17. Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo i Jude Kirton-Darling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Daniel Caspary.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Helmut Scholz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.12.2014.


18. Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisja LIBE do Rady: Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000090/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisja LIBE do Komisji: Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B8-0044/2014.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B8-0045/2014.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio niezrzeszony, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský`ego i Barbarę Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Angel Dzhambazki.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Claude Moraes w imieniu komisja LIBE w sprawie odnowienia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 2014/2918(RSP) (B8-0350/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.21 protokołu z dnia 17.12.2014.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 544.579/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Załącznik 2 - Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności