Index 
Protokoll
PDF 275kWORD 173k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.2.Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.12.Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden * (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Uttalande av talmannen
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens arbetsprogram 2015 (debatt)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)
 15.Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (debatt)
 16.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (debatt)
 17.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (debatt)
 18.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europeiska ombudsmannen
 Bilaga 2 - Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Venezuela: förföljelse av den demokratiska oppositionen (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda och Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva och Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen, om förföljelse av den demokratiska oppositionen i Venezuela (B8-0380/2014).

II.   Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda och Stanislav Polčák för PPE-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen och Javier Nart för ALDE-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy och Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, om Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (B8-0388/2014).

III.   Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák och Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez och Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, om Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (B8-0395/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från parlamentets utskott:

- Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)

Uttalande av kommissionen: Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Bernard Monot, grupplös, Esther de Lange, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos och Dariusz Rosati.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marisa Matias och Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marco Valli och Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc och Olle Ludvigsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić och Virginie Rozière.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Lara Comi, om de två italienska marinsoldaterna som dömts i Indien, Amjad Bashir, om attacken som en talibanskt terroristgrupp genomfört mot en skola i Peshawar i Pakistan, och som dödat minst 130 personer, de flesta av dem barn, och Barbara Spinelli, om fallet Giulietto Chiesa, italiensk journalist och före detta Europaparlamentsledamot, som gripits i Tallinn och sedan utvisats ur Estland.

°
° ° °


5.1. Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)

(sluten omröstning)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Talmannen förklarade att hon mottagit Mary O'Reillys kandidatur, och påminde om bestämmelserna i artikel 219 i arbetsordningen och de praktiska arrangemangen kring omröstningen.

Talmannen konstaterade att villkoren för valet var uppfyllda, då mer än hälften av ledamöterna var närvarande.

Man övergick till sluten omrösting (569 röster för, 66 röster emot, 43 nedlagda röster).

Förteckningen över de ledamöter som deltog i omröstningen är bilagd detta protokoll.

Talmannen förklarade EMILY O'REILLY vald till Europeisk ombudsman (P8_TA(2014)0073), lyckönskade henne till att ha blivit vald och uppmanade henne att svära ämbetseden inför EU-domstolen, i enlighet med artikel 219.7 i arbetordningen.


5.2. Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0074)


5.3. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0075)

Parlamentet godkände anslutningen till konventionen.


5.4. Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0076)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.5. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0077)

Parlamentet godkände att avtalet förlängs.


5.6. Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0078)

Parlamentet godkände att avtalet och de tre tillhörande avtalen ingås.


5.7. Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0079)


5.8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0080)


5.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0081)


5.10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) budgetutskottet - föredragande: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0082)


5.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0083)


5.12. Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden * (omröstning)

Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse [C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Sluten omröstning)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Förteckningen över de ledamöter som deltog i omröstningen är bilagd detta protokoll.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2014)0084)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan och Mark Demesmaeker.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Mara Bizzotto meddelade att hennes omröstningsknapp inte hade fungerat vid valet av Europeisk ombudsman.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om attacken mot en skola i Pakistan denna tisdag den 16 december 2014.

Talmannen fördömde denna attack, och uttryckte parlamentets solidaritet med familjerna till offren, som till största delen var skolbarn, och med den pakistanska nationen.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Kommissionens arbetsprogram 2015 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) presenterade arbetsprogrammet och uttryckte sin glädje över att direktionen för Karlspriset hade beslutat att 2015 ge priset till Europaparlamentets talman, Martin Schulz.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pablo Iglesias, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, om bestämmelserna i bilaga XV i arbetsordningen (talmannen klargjorde situationen), Gerolf Annemans, grupplös, Jonathan Arnott, om arbetsordningens tillämpning, och Andrzej Grzyb.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena och István Ujhelyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski och Ricardo Serrão Santos.

Talare: Frans Timmermans och Jean-Claude Juncker.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


11. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelandet följande:

Rekommendationen från INTA-utskottet att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 14 november 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts C(2014)08355 - 2014/2954(DEA) (B8-0346/2014) hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 15 december 2014 (punkt 8 i protokollet av den 15.12.2014).

Ingen invändning hade gjorts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställts i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Därmed ansågs rekommendationen godkänd, och beslutet kommer att offentliggöras i ”Antagna texter från sammanträdet” från onsdagen den 17 december 2014.


12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2012)0270(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 15.12.2014).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

Rekommendationen från ECON-utskottet att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (EU) av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 med avseende på förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot rekommendationen inom 24 timmar ska rekommendationen anses godkänd. I motsatt fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europarl.


14. Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015

Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet REGI), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Giulia Moi, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov och Martina Michels.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp och Ivan Štefanec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes och Marian-Jean Marinescu.

Talare: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.16 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.4 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.5 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.7 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.8 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.10 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.11 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.3 i protokollet av den 17.12.2014 och punkt 10.12 i protokollet av den 17.12.2014.


15. Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Karol Karski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ska Keller.

Talare: Christos Stylianides och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Iuliu Winkler för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Dawid Bohdan Jackiewicz för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans, grupplös, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly och Andrzej Grzyb.

Talare: Cecilia Malmström och Sorin Moisă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.12.2014.


17. Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo och Jude Kirton-Darling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Caspary.

Talare: Cecilia Malmström och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.12.2014.


18. Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till rådet: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0044/2014.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0045/2014.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Claude Moraes, för LIBE-utskottet, om att förnya strategin för inre säkerhet i EU (2014/2918(RSP)) (B8-0350/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.21 i protokollet av den 17.12.2014.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 544.579/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Bilaga 1 - Val av Europeiska ombudsmannen

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Bilaga 2 - Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy