Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

Парламентът получи възражение от страна на Съвета по отношение на следния акт:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 282/2008 относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни – D035732/03 – 2014/2886(RPS)

Дата на получаване: 11 декември 2014 г.

Върнат за повторно разглеждане в компетентната комисия за основния законодателен акт: ENVI.

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - срок: 1 месец, считано от датата на получаване на 5 декември 2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Директива на Комисията за изпълнение на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - срок: 11.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - срок: 11/3/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 1,4-диметилнафтален, бенфуракарб, карбофуран, карбосулфан, етефон, фенамидон, фенвалерат, фенхексамид, фуратиокарб, имазапир, малатион, пикоксистробин, спиротетрамат, тепралоксидим и трифлоксистробин в определени продукти или върху тях (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - срок: 5.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества за костно масло, въглероден моноксид, ципродинил, додеморф, ипродион, металдехид, метазахлор, парафиново масло (CAS 64742-54-7), нефтени масла (CAS 92062-35-6) и пропаргит във или върху определени продукти (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - срок: 4.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - срок: 1.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на приложение ІІ към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - срок: 11.1.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - срок: 27.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - срок: 12.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2012 за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - срок: 2.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO.

Правна информация - Политика за поверителност