Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Rada předala Parlamentu námitku k tomuto aktu v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Datum přijetí: 11. prosince 2014
předáno výboru příslušenému pro výchozí legislativní akt: ENVI.

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - lhůta: 1 měsíc od data přijetí, tj.5 prosince 2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - lhůta: 13 .3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - lhůta: 11. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - lhůta: 11. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, ethefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, pikoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - lhůta: 5. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kostní olej, oxid uhelnatý, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazachlor, parafinový olej (CAS 64742-54-7), ropné oleje (CAS 92062-35-6) a propargit v některých produktech a na jejich povrchu (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - lhůta: 4. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - lhůta: 1. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - lhůta: 11. 1. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - lhůta: 27. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - lhůta: 12. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 347/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - lhůta: 2. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO.

Právní upozornění - Ochrana soukromí