Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το Σώμα έχει λάβει την αρνητική θέση του Συμβουλίου σχετικά με την ακόλουθη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Ημερομηνία παραλαβής: 11 Δεκεμβρίου 2014
Αναπομπή στην αρμόδια για τη βασική νομοθετική πράξη επιτροπή: ENVI.

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - προθεσμία: 1 μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής του/της 5 Δεκεμβρίου 2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - προθεσμία: 13.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - προθεσμία: 13.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - προθεσμία: 11.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - προθεσμία: 11.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1,4-dimethylnaphthalene, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethephon, fenamidone, fenvalerate, fenhexamid, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - προθεσμία: 5.2.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για οστέλαιο, μονοξείδιο του άνθρακα, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, παραφινέλαιο (CAS 64742-54-7), έλαια πετρελαίου (αριθ. CAS 92062-35-6) και propargite μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - προθεσμία: 4.2.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες για το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - προθεσμία: 1.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - προθεσμία: 13.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - προθεσμία: 13.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - προθεσμία: 11.1.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2014 για την τροποποίηση, με σκοπό την εισαγωγή δηλώσεων κινδύνου και δηλώσεων προφυλάξεων στην κροατική γλώσσα και την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - προθεσμία: 27/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - προθεσμία: 12.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων σε σχέση με προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - προθεσμία: 2.3.2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου