Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

Het Parlement heeft een bezwaar van de Raad ontvangen ten aanzien van de volgende handeling:

- Verordening van de Commissie ingediend tot wijziging van Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Datum van ontvangst: 11 december 2014
Verwezen naar de voor de basishandeling bevoegde commissie: ENVI.

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - termijn : 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 5 december 2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG aangaande de procedures om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG wat bepaalde technische voorschriften voor het coderen van menselijke weefsels en cellen betreft (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van een netcode inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - termijn : 11.3.2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat lood en loodverbindingen betreft (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - termijn : 11.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - termijn : 5.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor beenderolie, koolstofmonoxide, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyde, metazachloor, paraffineolie (CAS 64742-54-7), petroleumolie (CAS 92062-35-6) en propargite in of op bepaalde producten (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - termijn : 4.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 voor wat technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen betreft (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - termijn : 1.3.2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - termijn : 11.1.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - termijn : 27.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - termijn : 12.3.2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen wat geavanceerde noodsystemen betreft (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - termijn : 2.3.2015)
verwezen naar ten principale: IMCO.

Juridische mededeling - Privacybeleid