Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlament otrzymał sprzeciw Rady wobec następującego aktu delegowanego:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recycklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Data wpłynięcia: 11 grudnia 2014 r.
Odesłano do komisji przedmiotowo właściwej w odniesieniu do podstawowego aktu ustawodawczego: ENVI.

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - termin: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 grudnia 2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Dyrektywa Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - termin: 11/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - termin: 11/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,4-dimetylonaftalenu, benfurakarbu, karbofuranu, karbosulfanu, etefonu, fenamidonu, fenwaleratu, fenheksamidu, furatiokarbu, imazapyru, malationu, pikoksystrobiny, spirotetramatu, tepraloksydimu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - termin: 5/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oleju kostnego, tlenku węgla, cyprodynilu, dodemorfu, iprodionu, metaldehydu, metazachloru, oleju parafinowego (CAS 64742-54-7), olejów naftowych (CAS 92062-35-6) oraz propargitu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - termin: 4/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w zakresie wymagań technicznych i procedur administracyjnych odnoszących się do załóg w lotnictwie cywilnym (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - termin: 1/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - termin: 11/1/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - termin: 27/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - termin: 12/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 347/2012 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych kategorii pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - termin: 2/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności