Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bola doručená výhrada Rady týkajúca sa tohto aktu:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Dátum doručenia: 11. decembra 2014
Pridelené výboru príslušnému pre základný legislatívny akt: ENVI.

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - lehota: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 5 decembra 2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - lehota: 13. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - lehota: 13. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - lehota: 11. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - lehota: 11. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,4-dimetylnaftalénu, benfurakarbu, karbofuránu, karbosulfánu, etefónu, fenamidonu, fenvalerátu, fenhexamidu, furatiokarbu, imazapyru, malatiónu, pikoxystrobinu, spirotetramatu, tepraloxydimu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - lehota: 5. 2. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí kostného oleja, oxidu uhoľnatého, cyprodinilu, dodemorfu, iprodiónu, metaldehydu, metazachlóru, parafínového oleja (CAS 64742-54-7), minerálnych olejov (CAS 92062-35-6) a propargitu v určitých produktoch alebo na nich (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - lehota: 4. 2. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - lehota: 1. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - lehota: 13/3/2015)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - lehota: 13. 3. 2015)
pridelené výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - lehota: 11. 1. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 605/2014, ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - lehota: 27. 2. 2015)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - lehota: 12. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS) (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - lehota: 2. 3. 2015)
pridelené gestorský výbor: IMCO.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia