Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

4. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия AFET

- Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2014/2216(INI))
подпомагаща: FEMM, DEVE

комисия AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI))
(подпомагаща: ITRE, ENVI) (член 54 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Частният сектор и развитието (2014/2205(INI))
подпомагаща: AFET, INTA

- Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи (2014/2204(INI))
подпомагаща: FEMM, ENVI

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI))
подпомагаща: ENVI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (2014/2222(INI))

комисия ENVI

- Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (2014/2208(INI))
подпомагаща: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- По-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борба срещу антимикробната резистентност (2014/2207(INI))

комисия FEMM

- Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (2014/2217(INI))

комисия IMCO

- Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г. (2014/2212(INI))

комисия INTA

- Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави (2014/2206(INI))
подпомагаща: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

комисия ITRE

- Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (2014/2211(INI))

- Семейните предприятия в Европа (2014/2210(INI))
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Възможности за „зелен“ растеж за МСП (2014/2209(INI))
подпомагаща: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

комисия PETI

- Специален доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex (2014/2215(INI))

комисия REGI

- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (2014/2214(INI))
подпомагаща: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Градското изменение на политиките на ЕС (2014/2213(INI))
подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 132, параграф 1 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия AFET

- Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2014/2220(INI))

- Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (2014/2219(INI))
(подпомагаща: BUDG)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 216, параграф 8 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия PETI

- Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (2014/2218(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Европейската стратегия за енергийна сигурност (2014/2153(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.

комисия AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI))
(подпомагаща: ITRE, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI))
(подпомагаща: ENVI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014)

комисии: ENVI, AGRI

- Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността))

Правна информация - Политика за поверителност