Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

4. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.11.2014)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2014/2216(INI))
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE

επιτροπή AGRI ((άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))
γνωμοδότηση: ITRE, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (2014/2205(INI))
γνωμοδότηση: AFET, INTA

- Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις (2014/2204(INI))
γνωμοδότηση: FEMM, ENVI

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI))
γνωμοδότηση: ENVI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (2014/2222(INI))

επιτροπή ENVI

- Αποτελεσματική χρήση των πόρων: μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI))
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (2014/2207(INI))

επιτροπή FEMM

- Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (2014/2217(INI))

επιτροπή IMCO

- Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (2014/2212(INI))

επιτροπή INTA

- Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (2014/2206(INI))
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

επιτροπή ITRE

- Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων (2014/2211(INI))

- Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

- Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (2014/2209(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, BUDG, REGI)

επιτροπή PETI

- Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα ιδία πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex (2014/2215(INI))

επιτροπή REGI

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214(INI))
γνωμοδότηση: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Η αστική διάσταση στις πολιτικές της ΕΕ (2014/2213(INI))
γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.11.2014)

επιτροπή AFET

- Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας) (2014/2220(INI))

- Eτήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2219(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 216 παράγραφος 8 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.11.2014)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2014 (2014/2218(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια(2014/2153(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.11.2014)

επιτροπή AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.11.2014)

επιτροπές ENVI, AGRI

- Κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού))

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου