Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

5. Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (2014/2964(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εμμανουήλ Γλέζος, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski και Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου