Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

6. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (2014/2976(RSP))

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 22 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Fredrick Federley za skupinu ALDE o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández a Sorin Moisă za skupinu S&D o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský a Marcus Pretzell za skupinu ECR o odvětví oceli v Evropské unii (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o stavu ocelářského průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús a Raffaele Fitto za skupinu PPE o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Hlasování: bod 10.23 zápisu ze dne 17.12.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí