Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

6. EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 22).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014)

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández ja Sorin Moisă S&D-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014)

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014)

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský ja Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta Euroopan unionin terästeollisuuden tilanteesta (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014)

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014)

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús ja Raffaele Fitto PPE-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö