Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

6. EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (2014/2976(RSP))

Het debat heeft op 26 november 2014 plaatsgevonden (punt 22 van de notulen van 26.11.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández en Sorin Moisă, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský en Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de toestand van de staalsector in de EU: bescherming van werknemers en bedrijven (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús en Raffaele Fitto, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Stemming: punt 10.23 van de notulen van 17.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid