Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0277/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0103

Protokoll
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg

10.22. Palestiina omariikluse tunnustamine (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 17. detsembril 2014 (17.12.2014protokoll punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ja B8-0359/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0277/2014

(asendades B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ja B8-0357/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ja Pascal Arimont fraktsiooni PPE nimel,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ja Janusz Zemke fraktsiooni S&D nimel,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0103)

Sõnavõtud

James Carver võttis enne hääletust sõna resolutsiooni ettepaneku vastuvõetavuse kohta. Pärast hääletust võtsid sõna Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, ja Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel.

(Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika