Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0277/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0103

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

10.22. Palestiinan valtion tunnustaminen (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 5)

Päätöslauselmaesitykset B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ja B8-0359/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0277/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ja B8-0357/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ja Pascal Arimont PPE-ryhmän puolesta,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ja Janusz Zemke S&D-ryhmän puolesta,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0103)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä James Carver päätöslauselmaesityksen käsiteltäväksi ottamisesta. Äänestyksen jälkeen Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta.

(Päätöslauselmaesitys B8-0359/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö