Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0277/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0103

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

10.22. Palestinos valstybingumo pripažinimas (balsavimas)
CRE

Diskusijos vyko 2014 m. lapkričio 26 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2014 m. gruodžio 17 d. ( 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ir B8-0359/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0277/2014

(keičia B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ir B8-0357/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ir Pascal Arimont PPE frakcijos vardu,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ir Janusz Zemke S&D frakcijos vardu,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ir Eleonora Evi.

Priimta (P8_TA(2014)0103)

Kalbėjo:

James Carver dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos priimtinumo. Po balsavimo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu ir Syed Kamall ECR frakcijos vardu.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0359/2014 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika