Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0277/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0103

Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

10.22. Przyznanie Palestynie statusu państwa (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 17 grudnia 2014 r. (pkt 5 protokołu z dnia 17.12.2014

Projekty rezolucji B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 i B8-0359/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0277/2014

(zastępujący B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 i B8-0357/2014):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark i Pascal Arimont w imieniu grupy PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala i Janusz Zemke w imieniu grupy S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto i Eleonora Evi.

Przyjęto (P8_TA(2014)0103)

Wystąpienia

Przed głosowaniem James Carver w sprawie dopuszczalności projektu rezolucji. Po głosowaniu Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD i Syed Kamall w imieniu grupy ECR.

(Projekt rezolucji B8-0359/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności