Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0277/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0103

Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

10.22. Uznanie štátnej suverenity Palestíny (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila 26. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 26.11.2014).

Návrhy uznesení boli oznámené 17. decembra 2014 (bod 5 zápisnice zo dňa 17.12.2014)

Návrhy uznesenia B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 a B8-0359/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0277/2014

(nahrádzajúci B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 a B8-0357/2014):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark a Pascal Arimont v mene skupiny PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala a Janusz Zemke v mene skupiny S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto a Eleonora Evi.

Prijatý (P8_TA(2014)0103)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním James Carver, k prípustnosti návrhu uznesenia.

Po hlasovaní, Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD a Syed Kamall v mene skupiny ECR.

(Návrh uznesenia B8-0359/2014 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia