Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0277/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0103

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

10.22. Erkännande av Palestina som stat (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 26 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2014 (punkt 5 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 och B8-0359/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0277/2014

(ersätter B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 och B8-0357/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark och Pascal Arimont för PPE-gruppen,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala och Janusz Zemke för S&D-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto och Eleonora Evi.

Antogs (P8_TA(2014)0103)

Inlägg:

Före omröstningen, James Carver, om resolutionsförslagets tillåtlighet.

Efter omröstningen, Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, och Syed Kamall för ECR-gruppen.

(Resolutionsförslag B8-0359/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy