Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0352/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0104

Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

10.23. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Разискването се състоя на 26 ноември 2014 г. (точка 22 от протокола от 26.11.2014).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 17 декември 2014 г. (точка 6 от протокола от 17.12.2014 г).

Предложения за резолюция B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 и B8-0356/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0351/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0352/2014

(за замяна на B8-0352/2014 и B8-0356/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein и Clare Moody, от името на групата S&D,

Reinhard Bütikofer и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0104)

Изказвания

Rosa D'Amato направи устно предложение за изменение на изменение 15.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше прието.

(Предложенията за резолюции B8-0353/2014, B8-0354/2014 и B8-0355/2014 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност