Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0352/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0104

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.23. H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 και B8-0356/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0351/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0352/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0352/2014 και B8-0356/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini και Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Reinhard Bütikofer και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0104)

Παρεμβάσεις

Η Rosa D'Amato προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 15.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0353/2014, B8-0354/2014 και B8-0355/2014 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου