Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2976(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0352/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0104

Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.23. EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (stemming)
CRE

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 november 2014 (punt 22 van de notulen van 26.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 17 december 2014 (punt 6 van de notulen van 17.12.2014).

Ontwerpresoluties B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 en B8-0356/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0351/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0352/2014

(ter vervanging van B8-0352/2014 en B8-0356/2014):

ingediend door de volgende leden:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini en Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein en Clare Moody, namens de S&D-Fractie,

Reinhard Bütikofer en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0104)

Het woord werd gevoerd door:

Rosa D'Amato, die een mondeling amendement op amendement 15 indiende.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

(Ontwerpresoluties B8-0353/2014, B8-0354/2014 en B8-0355/2014 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid