Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2976(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0352/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0104

Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

10.23. Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila 26. novembra 2014 (bod 22 zápisnice zo dňa 26.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 17. decembra 2014 (bod 6 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesenia B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 a B8-0356/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA B8-0351/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0352/2014

(nahrádzajúci B8-0352/2014 a B8-0356/2014):

podaný týmito poslancami:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini a Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein a Clare Moody v mene skupiny S&D,

Reinhard Bütikofer a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0104)

Vystúpenia:

Rosa D'Amato predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 15.

Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

(Návrhy uznesenia B8-0353/2014, B8-0354/2014 a B8-0355/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia