Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

10. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.2. Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.3. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (гласуване)

10.4. Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

10.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.6. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.7. Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.8. Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.9. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.10. Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.11. Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.12. Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.13. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.14. Мобилизиране на инструмента за гъвкавост – финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.15. Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (гласуване)

10.16. Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (гласуване)

10.17. Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (гласуване)

10.18. Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (гласуване)

10.19. Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (гласуване)

10.20. Платежоспособност II (гласуване)

10.21. Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (гласуване)

10.22. Признаване на Палестина за държава (гласуване)

10.23. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (гласуване)

10.24. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност