Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly και Daniel Hannan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr και Ivana Maletić

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz και Peter Jahr

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković και Daniel Hannan

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula και Ruža Tomašić

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – οικονομικό έτος 2015
Clare Moody και Alessandra Moretti

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial και Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett και Marian Harkin

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara και Caterina Chinnici

Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn και Fabio Massimo Castaldo

H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici και Μαρία Σπυράκη.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου