Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

15. Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, som även besvarade fyra frågor "blått kort" från Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan och Cornelia Ernst, och Claude Moraes.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Claude Moraes, som besvarade två frågor "blått kort" från Afzal Khan och Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki och Ivo Vajgl.

Talare: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim och Jozo Radoš.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Josu Juaristi Abaunz och Ignazio Corrao.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Talare: Sophia in 't Veld.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden februari I.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy