Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 5.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.2.Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 (ψηφοφορία)
  10.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών -Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  10.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία. (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.9.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στη Κροατία και στη Βουλγαρία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.12.Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.13.Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.14.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.15.Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκή Ένωσης – οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)
  10.16.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)
  10.17.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ψηφοφορία)
  10.18.Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ψηφοφορία)
  10.19.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στη Βαλτική Θάλασσα (ψηφοφορία)
  10.20.Φερεγγυότητα II (ψηφοφορία)
  10.21.Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.22.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (ψηφοφορία)
  10.23.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (ψηφοφορία)
  10.24.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (συζήτηση)
 16.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: Πρόσφατες συλληψεις δημοσιογράφων, διευθυνόντων στελεχών των μέσων ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης εις βάρος των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία (συζήτηση)
 17.Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία *** - Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (συζήτηση)
 18.Η διαδικασία του Χαρτούμ και η προσεχής "Πρωτοβουλία της ΕΕ για τη Μεταναστευτική Οδό του Κέρατος της Αφρικής" (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2317 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (315 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (955 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (359 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (709 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2134 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου