Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Besluiten inzake bepaalde documenten
 5.Erkenning van Palestina als staat (ingediende ontwerpresoluties)
 6.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Ingekomen stukken
 9.Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (debat)
 10.Stemmingen
  
10.1.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (stemming)
  
10.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
10.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.12.Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.15.Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015 (stemming)
  
10.16.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
  
10.17.Classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden (stemming)
  
10.18.Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (stemming)
  
10.19.Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee (stemming)
  
10.20.Solvabiliteit II (stemming)
  
10.21.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (stemming)
  
10.22.Erkenning van Palestina als staat (stemming)
  
10.23.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (stemming)
  
10.24.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Rapport van de Amerikaanse senaat over martelpraktijken van de CIA (debat)
 16.Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (debat)
 17.Associatieovereenkomst met Georgië *** - Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (debat)
 18.Het proces van Khartoum en het aanstaande "Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika" (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (245 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2317 kb) 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (292 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (920 kb) 
 
Notulen (337 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (653 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2053 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid