Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 5.Przyznanie Palestynie statusu państwa (złożone projekty rezolucji)
 6.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (złożone projekty rezolucji)
 7.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (złożone projekty rezolucji)
 8.Składanie dokumentów
 9.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.) (debata)
 10.Głosowanie
  10.1.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (głosowanie)
  10.4.Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (głosowanie)
  10.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.8.Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.9.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.10.Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.11.Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.12.Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.13.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.14.Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.15.Nowy projek budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  10.16.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  10.17.Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (głosowanie) Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - komisja TRAN - Sprawozdawca Michael Cramer
  10.18.Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (głosowanie)
  10.19.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (głosowanie)
  10.20.Wypłacalność II (głosowanie)
  10.21.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)
  10.22.Przyznanie Palestynie statusu państwa (głosowanie)
  10.23.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (głosowanie)
  10.24.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (debata)
 16.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (debata)
 17.Układ o stowarzyszeniu z Gruzją *** - Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją (debata)
 18.Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (240 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (2317 kb) 
 
Protokół (260 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (288 kb) Głosowanie imienne (953 kb) 
 
Protokół (338 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (671 kb) Głosowanie imienne (2054 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności