Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Beslut om vissa dokument
 5.Erkännande av Palestina som stat (ingivna resolutionsförslag)
 6.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (ingivna resolutionsförslag)
 7.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (ingivna resolutionsförslag)
 8.Inkomna dokument
 9.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (debatt)
 10.Omröstning
  10.1.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (omröstning)
  10.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar (omröstning)
  10.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.6.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.8.Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.9.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.10.Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.11.Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.12.Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.13.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.14.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.15.Nytt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (omröstning)
  10.16.Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (omröstning)
  10.17.Klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende (omröstning)
  10.18.Beräkningsmetoder och rapporteringskrav rörande kvaliteten på bensin och dieselbränslen (omröstning)
  10.19.Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (omröstning)
  10.20.Solvens II (omröstning)
  10.21.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (omröstning)
  10.22.Erkännande av Palestina som stat (omröstning)
  10.23.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (omröstning)
  10.24.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 16.Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (debatt)
 17.Associeringsavtal med Georgien *** - Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (debatt)
 18.Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (243 kb)  Närvarolista (65 kb)
 
Protokoll (203 kb)  Närvarolista (37 kb)  Omröstningsresultat (274 kb)  Omröstningar med namnupprop (946 kb)
 
Protokoll (326 kb)  Närvarolista (64 kb)  Omröstningsresultat (666 kb)  Omröstningar med namnupprop (2050 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy