Показалец 
Протокол
PDF 364kWORD 263k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Решения относно някои документи
 5.Признаване на Палестина за държава (внесени предложения за резолюция)
 6.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (внесени предложения за резолюция)
 7.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (внесени предложения за резолюция)
 8.Внесени документи
 9.Подготовка на Европейския съвет (18-19 декември 2014 г.) (разискване)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (гласуване)
  
10.4.Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
10.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.9.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.10.Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.11.Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.12.Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.13.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.14.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост – финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.15.Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (гласуване)
  
10.16.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (гласуване)
  
10.17.Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (гласуване)
  
10.18.Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (гласуване)
  
10.19.Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (гласуване)
  
10.20.Платежоспособност II (гласуване)
  
10.21.Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (гласуване)
  
10.22.Признаване на Палестина за държава (гласуване)
  
10.23.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (гласуване)
  
10.24.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (разискване)
 16.Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (разискване)
 17.Споразумение за асоцииране с Грузия *** - Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (разискване)
 18.Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент (ЕС) № …/.. на Комисията, заместващ приложения I иII от Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела C(2014)08734 – 2014/2985(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: JURI

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия:AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите на мляко в Естония, Латвия и Литва C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (текст от значение за ЕИП) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 декември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: IMCO

- Поправка на Делегиран регламент С(2014) 6200 final на Комисията от 4септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата (текст от значение за ЕИП) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на изтегляне към по-ранна дата на началото на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015г. C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2014 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI.

°
° ° °

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) №241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: още 3 месеца по искане на Европейския парламент

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 октомври 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: още 2 месеца по искане на Европейския парламент

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС)№508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 декември 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: още 2 месеца по искане на Европейския парламент

Препращане на водещата комисия: PECH.


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

Парламентът получи възражение от страна на Съвета по отношение на следния акт:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 282/2008 относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни – D035732/03 – 2014/2886(RPS)

Дата на получаване: 11 декември 2014 г.

Върнат за повторно разглеждане в компетентната комисия за основния законодателен акт: ENVI.

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - срок: 1 месец, считано от датата на получаване на 5 декември 2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Директива на Комисията за изпълнение на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - срок: 11.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - срок: 11/3/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 1,4-диметилнафтален, бенфуракарб, карбофуран, карбосулфан, етефон, фенамидон, фенвалерат, фенхексамид, фуратиокарб, имазапир, малатион, пикоксистробин, спиротетрамат, тепралоксидим и трифлоксистробин в определени продукти или върху тях (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - срок: 5.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества за костно масло, въглероден моноксид, ципродинил, додеморф, ипродион, металдехид, метазахлор, парафиново масло (CAS 64742-54-7), нефтени масла (CAS 92062-35-6) и пропаргит във или върху определени продукти (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - срок: 4.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - срок: 1.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на приложение ІІ към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - срок: 13.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - срок: 11.1.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - срок: 27.2.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - срок: 12.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2012 за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - срок: 2.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO.


4. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия AFET

- Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2014/2216(INI))
подпомагаща: FEMM, DEVE

комисия AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI))
(подпомагаща: ITRE, ENVI) (член 54 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Частният сектор и развитието (2014/2205(INI))
подпомагаща: AFET, INTA

- Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи (2014/2204(INI))
подпомагаща: FEMM, ENVI

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI))
подпомагаща: ENVI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (2014/2222(INI))

комисия ENVI

- Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (2014/2208(INI))
подпомагаща: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- По-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борба срещу антимикробната резистентност (2014/2207(INI))

комисия FEMM

- Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (2014/2217(INI))

комисия IMCO

- Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г. (2014/2212(INI))

комисия INTA

- Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави (2014/2206(INI))
подпомагаща: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

комисия ITRE

- Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (2014/2211(INI))

- Семейните предприятия в Европа (2014/2210(INI))
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Възможности за „зелен“ растеж за МСП (2014/2209(INI))
подпомагаща: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

комисия PETI

- Специален доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex (2014/2215(INI))

комисия REGI

- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (2014/2214(INI))
подпомагаща: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Градското изменение на политиките на ЕС (2014/2213(INI))
подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 132, параграф 1 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия AFET

- Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2014/2220(INI))

- Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (2014/2219(INI))
(подпомагаща: BUDG)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 216, параграф 8 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.)

комисия PETI

- Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (2014/2218(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Европейската стратегия за енергийна сигурност (2014/2153(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г.

комисия AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI))
(подпомагаща: ITRE, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI))
(подпомагаща: ENVI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014)

комисии: ENVI, AGRI

- Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността))


5. Признаване на Палестина за държава (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Признаване на Палестина за държава (2014/2964(RSP))

Разискването се състоя на 26 ноември 2014 (точка 17 от протокола от 26.11.2014).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová и Lars Adaktusson, от името на групата PPE, относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel и Jozo Radoš, от името на групата ALDE, относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski и Bas Belder, от името на групата ECR относно признаването на палестинската държавност 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Гласуване: точка 10.22 от протокола от 17.12.2014.


6. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (2014/2976(RSP))

Разискването се състоя на 26 ноември 2014 (точка 22 от протокола от 26.11.2014).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber и Fredrick Federley, от името на групата ALDE, относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández и Sorin Moisă, от името на групата S&D, относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský и Marcus Pretzell, от името на групата ECR, относно стоманодобивния отрасъл в Европейския съюз: (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно положението в стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Владимир Уручев, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús и Raffaele Fitto, от името на групата PPE, относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли 2014/2976(RSP) (B8-0356/2014).

Гласуване: точка 10.23 от протокола от 17.12.2014.


7. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000078/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Съвета: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000079/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Разискването се състоя на 25 ноември 2014 (точка 15 от протокола от 25.11.2014).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход към миграцията от страна на Европейския съюз (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Гласуване: точка 10.24 от протокола от 17.12.2014.


8. Внесени документи

Постъпили са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 53/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 55/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2014 - Европейска служба за външна дейност (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


9. Подготовка на Европейския съвет (18-19 декември 2014 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на Европейския съвет (18-19 декември 2014 г.) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Giulia Moi, Syed Kamall, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, независим член на ЕП, и Françoise Grossetête.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Olli REHN
Заместник-председател

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker и Alexander Graf Lambsdorff.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Josep-Maria Terricabras и Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, Othmar Karas, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, относно протичането на процедурата с вдигане на „синя карта“, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang и Knut Fleckenstein, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Benedetto Della Vedova.

Разискването приключи.

(Заседанието бе прекъснато в 12 ч.)

(Между 12 и 12.30 ч., Парламентът се събра по случай връчването на наградата LUX)

(Заседанието бе подновено в 12.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0086)


10.2. Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0087)


10.3. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0088)


10.4. Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0089)


10.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0090)


10.6. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (наводнения в Италия, земетресение в Гърция, лед в Словения и лед и наводнения в Хърватия) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0091)


10.7. Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0092)


10.8. Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0093)


10.9. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (наводненията в Сърбия, Хърватия и България) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0094)


10.10. Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0095)


10.11. Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0096)


10.12. Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0097)


10.13. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0098)


10.14. Мобилизиране на инструмента за гъвкавост – финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0099)


10.15. Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (гласуване)

- Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година по отношение на Комисията;

- Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на ЕС за финансовата 2015 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

В съответствие с разпоредбите на договорите проектите за изменения трябва да съберат гласовете на на мнозинството на членовете на Европейския парламент, за да могат да бъдат одобрени.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)


10.16. Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0100)

Изказвания

Marisa Matias относно недопустимостта на изменение 30.

След гласуването, Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета)) констатира, че Парламентът е одобрил позицията на Съвета относно проекта на бюджет за финансовата 2015 година без изменения, като приветства този резултат.

Председателят се присъедини към думите на Benedetto Della Vedova и направи следното изявление:

"Бюджетната процедура бе приключена в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Констатирам, че бюджетът за динансовата 2015 година е окончателно приет".


10.17. Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/EО на Европейския парламент и на Съвета D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - комисия TRAN - Докладчик: Michael Cramer

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0101)


10.18. Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на Директива .../.../EС на Съвета за установяване на методи за изчисление и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - комисия ENVI - Докладчик: Giovanni La Via

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се


10.19. Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 4 от Правилника за дейността, от Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, относно делегирания регламент на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Изказвания

Marek Józef Gróbarczyk, преди гласуването.


10.20. Платежоспособност II (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 4 от Правилника за дейността, от Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно делегирания регламент на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се


10.21. Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0350/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0102)


10.22. Признаване на Палестина за държава (гласуване)

Разискването се състоя на 26 ноември 2014 г. (точка 17 от протокола от 26.11.2014).

Предложенията за резолюция бяха оповестени на 17 декември 2014 г. (точка 5 от протокола от 17.12.2014)

Предложения за резолюция B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 и B8-0359/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0277/2014

(за замяна на B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 и B8-0357/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark и Pascal Arimont, от името на групата PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala и Janusz Zemke, от името на групата S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto и Eleonora Evi.

приема се (P8_TA(2014)0103)

Изказвания

James Carver, относно допустимостта на предложението за резолюция. След гласуването, Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, и Syed Kamall, от името на групата ECR.

(Предложението за резолюция B8-0359/2014 отпада.)


10.23. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (гласуване)

Разискването се състоя на 26 ноември 2014 г. (точка 22 от протокола от 26.11.2014).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 17 декември 2014 г. (точка 6 от протокола от 17.12.2014 г).

Предложения за резолюция B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 и B8-0356/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0351/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0352/2014

(за замяна на B8-0352/2014 и B8-0356/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein и Clare Moody, от името на групата S&D,

Reinhard Bütikofer и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0104)

Изказвания

Rosa D'Amato направи устно предложение за изменение на изменение 15.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше прието.

(Предложенията за резолюции B8-0353/2014, B8-0354/2014 и B8-0355/2014 отпадат.)


10.24. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (гласуване)

Разискването се състоя на 25 ноември 2014 г. (точка 15 от протокола от 25.11.2015.

Предложението за резолюция беше обявено на 17 декември 2014 г. (точка 7 от протокола от 17.12.2014 г).

Предложение за резолюция B8-0362/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0105)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Seán Kelly и Daniel Hannan, от името на групата ECR

Доклад Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Доклад Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr и Ivana Maletić

Доклад Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz и Peter Jahr

Доклад Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković и Daniel Hannan

Доклад Gérard Deprez - A8-0072/2014
Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula и Ruža Tomašić

Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година
Clare Moody и Alessandra Moretti

Доклад Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett и Marian Harkin

Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara и Caterina Chinnici

Признаване на Палестина за държава (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn и Fabio Massimo Castaldo

Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici и Maria Spyraki.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 18 декември 2014 г.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Препоръката на комисия ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 октомври 2014 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането ((C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) бе съобщено на пленарното заседание във вторник, 16 декември 2014 г. (точка 13 от протокола от 16.12.2014).

68 членове на ЕП възразиха срещу препоръката в срока от 24 часа, определен от член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно препоръката се вписва във времето за гласуване в четвъртък, 18 декември 2014 г.

Бяха определени следните срокове за внасяне на документи:

- предложения за изменение: сряда, 17 декември 2014 г., 17 ч.

- искания за разделно гласуване, искания за гласуване поотделно и искания за поименно гласуване: сряда, 17 декември 2014 г., 19 ч.


15. Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, който отговаря също така на четири въпроса „синя карта“ от Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan и Cornelia Ernst, и Claude Moraes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Moraes, който отговаря също така на два въпроса „синя карта“ от Afzal Khan и Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Carlos Coelho, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Ангел Джамбазки и Ivo Vajgl.

Изказаха се: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim и Jozo Radoš.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Josu Juaristi Abaunz и Ignazio Corrao.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Benedetto Della Vedova.

Изказа се Sophia in 't Veld.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: първата месечна сесия за февруари.


16. Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Charles Tannock и Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, и Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Ангел Джамбазки, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides и Nicola Caputo.

Изказа се Benedetto Della Vedova.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща сесия.


17. Споразумение за асоцииране с Грузия *** - Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (разискване)

Препоръка за проект на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно решението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [2014/2816(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins представи препоръката и доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Olli Rehn (докладчик по становището на комисията INTA), Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Aymeric Chauprade, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sandra Kalniete и Marek Jurek, и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Aymeric Chauprade и Sajjad Karim, за да зададе въпрос „синя карта“ Cristian Dan Preda, който отговаря, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis и Michał Boni.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy и Brando Benifei.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Andrejs Mamikins.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 18.12.2014 и точка 10.2 от протокола от 18.12.2014.


18. Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Barbara Spinelli и James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ангел Джамбазки.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Benedetto Della Vedova.

Разискването приключи.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 544.579/OJJE).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Правна информация - Политика за поверителност