Seznam 
Zápis
PDF 326kWORD 247k
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 5.Uznání palestinského státu (předložené návrhy usnesení)
 6.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (předložené návrhy usnesení)
 7.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (předložené návrhy usnesení)
 8.Předložení dokumentů
 9.Příprava zasedání Evropské rady (18.–19. prosince 2014) (rozprava)
 10.Hlasování
  
10.1.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (hlasování)
  
10.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů (hlasování)
  
10.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a záplavy v Chorvatsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvky ze základů DPH a HND (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.9.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.12.Vlastní zdroje Unie – úprava příspěvků členských států * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.13.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.14.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.15.Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  
10.16.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  
10.17.Klasifikaci závažných porušení pravidel v silniční dopravě (hlasování)
  
10.18.Metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv o jakosti benzinu a motorové nafty (hlasování)
  
10.19.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (hlasování)
  
10.20.Solventnost II (hlasování)
  
10.21.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)
  
10.22.Uznání palestinského státu (hlasování)
  
10.23.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (hlasování)
  
10.24.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 16.Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (rozprava)
 17.Dohoda o přidružení s Gruzií *** – Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (rozprava)
 18.Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 17. PROSINCE 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (C(2014)08734 – 2014/2985(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. listopadi 2014
předáno příslušnému výboru: JURI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (C(2014)08937 – 2014/2989(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. listopadu 2014
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora producentům mléka v Estonsku, Lotyšsku a Litvě (C(2014)09049 – 2014/2986(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. listopadu 2014
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) (C(2014)09198 – 2014/2994(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. prosince 2014
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)6200 final), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech (Text s významem pro EHP) (C(2014)09431 – 2014/3013(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2014
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 (C(2014)09547 – 2014/3014(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. prosince 2014
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (C(2014)09810 – 2014/3012(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2014
předáno příslušnému výboru: AGRI.

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další 3 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. října 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. prosince 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: PECH.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Rada předala Parlamentu námitku k tomuto aktu v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Datum přijetí: 11. prosince 2014
předáno výboru příslušenému pro výchozí legislativní akt: ENVI.

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - lhůta: 1 měsíc od data přijetí, tj.5 prosince 2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - lhůta: 13 .3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - lhůta: 11. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - lhůta: 11. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, ethefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, pikoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - lhůta: 5. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kostní olej, oxid uhelnatý, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazachlor, parafinový olej (CAS 64742-54-7), ropné oleje (CAS 92062-35-6) a propargit v některých produktech a na jejich povrchu (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - lhůta: 4. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - lhůta: 1. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - lhůta: 13. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - lhůta: 11. 1. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - lhůta: 27. 2. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - lhůta: 12. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 347/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - lhůta: 2. 3. 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO.


4. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AFET

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (2014/2216(INI))
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nová strategie EU v oblasti lesnictví: na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Soukromý sektor a rozvoj (2014/2205(INI))
stanovisko: AFET, INTA

- Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím (2014/2204(INI))
stanovisko: FEMM, ENVI

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v roční analýze růstu na rok 2015 (2014/2222(INI))

výbor ENVI

- Účinné využívání zdrojů: přechod na kruhové hospodářství (2014/2208(INI))
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí (2014/2207(INI))

výbor FEMM

- Pokrok a rovnost žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 (2014/2217(INI))

výbor IMCO

- Řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (2014/2212(INI))

výbor INTA

- Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (2014/2206(INI))
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor ITRE

- Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (2014/2211(INI))

- Rodinné podniky v Evropě (2014/2210(INI))
stanovisko: FEMM, EMPL

- Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP (2014/2209(INI))
stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

výbor PETI

- Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv na základě šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury Frontex (2014/2215(INI))

výbor REGI

- Strategie EU pro jaderskou a ionskou oblast (2014/2214(INI))
stanovisko: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Městský rozměr politik EU (2014/2213(INI))
stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 132 odst. 1 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AFET

- Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (založené na výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2014/2220(INI))

- Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu (2014/2219(INI))
stanovisko: BUDG

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 216 odst. 8 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 (2014/2218(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014/2153(INI))
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbor AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nová strategie EU v oblasti lesnictví: na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví (2014/2223(INI))
stanovisko: ITRE, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI))
stanovisko: ENVI, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 11. 2014)

výbory ENVI, AGRI

- Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)


5. Uznání palestinského státu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uznání palestinského státu (2014/2964(RSP))

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová a Lars Adaktusson za skupinu PPE o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel a Jozo Radoš za skupinu ALDE o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala a Richard Howitt za skupinu S&D o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski a Bas Belder za skupinu ECR o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Hlasování: bod 10.22 zápisu ze dne 17.12.2014.


6. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (2014/2976(RSP))

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 22 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Fredrick Federley za skupinu ALDE o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández a Sorin Moisă za skupinu S&D o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský a Marcus Pretzell za skupinu ECR o odvětví oceli v Evropské unii (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o stavu ocelářského průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús a Raffaele Fitto za skupinu PPE o ocelářském průmyslu v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Hlasování: bod 10.23 zápisu ze dne 17.12.2014.


7. Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000079/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2014 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2014).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Hlasování: bod 10.24 zápisu ze dne 17.12.2014.


8. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 53/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 55/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2014 - Evropská služba pro vnější činnost (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


9. Příprava zasedání Evropské rady (18.–19. prosince 2014) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (18.–19. prosince 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Giulia Moi, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Paul Nuttall za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff nezařazený a Françoise Grossetête.

PŘEDSEDNICTVÍ: Olli REHN
místopředseda

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker a Alexander Graf Lambsdorff.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Josep-Maria Terricabras a Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria k pokládání otázek zvednutím modré karty, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang a Knut Fleckenstein, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Benedetto Della Vedova.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 12:00)

(Od 12:00 do 12:30 se Parlament sešel při příležitosti udělení ceny LUX)

(Denní zasedání pokračovalo ve 12:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0086)


10.2. Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0087)


10.3. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události podle bodu 14 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0088)


10.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0089)


10.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0090)


10.6. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a záplavy v Chorvatsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Itálii, zemětřesení v Řecku, sněhové bouře ve Slovinsku a sněhové bouře a záplavy v Chorvatsku) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0091)


10.7. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0092)


10.8. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvky ze základů DPH a HND (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0093)


10.9. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0094)


10.10. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0095)


10.11. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0096)


10.12. Vlastní zdroje Unie – úprava příspěvků členských států * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0097)


10.13. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0098)


10.14. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)

- Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2015;

- Návrhy změn k oddílům I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů, X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2015.

Podle Smluv se k přijetí návrhů změn vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)


10.16. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajky: Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0100)

Vystoupení

Marisa Matias k nepřípustnosti pozměňovacího návrhu 30.

Po hlasování Jean Arthuis (předseda výboru BUDG).

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) oznámil, že Parlament schválil postoj Rady k návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2015 bez pozměňovacích návrhů a vyjádřil nad tímto výsledkem potěšení.

Předsedající se připojil k výrokům, které pronesl Benedetto Della Vedova, a učinil toto prohlášení:

„Rozpočtový postup byl ukončen v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie. Prohlašuji, že rozpočet na rozpočtový rok 2015 byl přijat s konečnou platností“.


10.17. Klasifikaci závažných porušení pravidel v silniční dopravě (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu k návrhu nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (D034120/02 – 2014/2859(RPS)) (B8-0325/2014) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0101)


10.18. Metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv o jakosti benzinu a motorové nafty (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu k návrhu směrnice Rady .../.../EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (D00000/00 – 2014/2931(RPS)) (B8-0326/2014) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


10.19. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložili Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (2014/2912(DEA)) (B8-0319/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Marek Józef Gróbarczyk před hlasováním.


10.20. Solventnost II (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložili Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA)) (B8-0358/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


10.21. Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)

Návrh usnesení B8-0350/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0102)


10.22. Uznání palestinského státu (hlasování)

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2014 (bod 5 zápisu ze dne 17.12.2014)

Návrhy usnesení B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 a B8-0359/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0277/2014

(nahrazující B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 a B8-0357/2014):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark a Pascal Arimont za skupinu PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala a Janusz Zemke za skupinu S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto a Eleonora Evi.

přijat (P8_TA(2014)0103)

Vystoupení

Před hlasováním James Carver k přípustnosti návrhu usnesení.

Po hlasování Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD a Syed Kamall za skupinu ECR.

(Návrh usnesení B8-0359/2014 se nebere v potaz.)


10.23. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (hlasování)

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 22 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2014 (bod 6 zápisu ze dne 17.12.2014).

Návrhy usnesení B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 a B8-0356/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ B8-0351/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0352/2014

(nahrazující B8-0352/2014 a B8-0356/2014):

předložen těmito poslanci:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini a Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein a Clare Moody za skupinu S&D,

Reinhard Bütikofer a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2014)0104)

Vystoupení

Rosa D'Amato předložila ústní pozměňovací návrh k pn. 15.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

(Návrhy usnesení B8-0353/2014, B8-0354/2014 a B8-0355/2014 se neberou v potaz.)


10.24. Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2014 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2015.

Návrh usnesení byl oznámen dne 17. prosince 2014 (bod 7 zápisu ze dne 17.12.2014).

Návrh usnesení B8-0362/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0105)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Daniel Hannan za skupinu ECR

zpráva Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

zpráva Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr a Ivana Maletić

zpráva Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Peter Jahr

zpráva Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković a Daniel Hannan

zpráva Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula a Ruža Tomašić

Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
Clare Moody a Alessandra Moretti

zpráva Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett a Marian Harkin

Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara a Caterina Chinnici

Uznání palestinského státu (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn a Fabio Massimo Castaldo

Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici a Maria Spyraki.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání zítra, čtvrtek 18. prosince 2014.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Doporučení výboru ECON nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (C(2014)07674- 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) bylo oznámeno na plenárním zasedání v úterý 16. prosince 2014 (bod 13 zápisu ze dne 16.12.2014).

Ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu se proti tomuto doporučení vyslovilo 68 poslanců.

Doporučení je tudíž zařazenno do hlasování, které se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014.

Byly stanoveny tyto lhůty:

- pozměňovací návrhy: středa 17. prosince 2014 v 17:00.

- žádosti o dílčí hlasování, o oddělené hlasování a o jmenovité hlasování: středa 17. prosince 2014 v 19:00.


15. Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na čtyři otázky, které zvednutím modré karty položili Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan a Cornelia Ernst, a Claude Moraes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Claude Moraes, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Afzal Khan a Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki a Ivo Vajgl.

Vystoupili: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim a Jozo Radoš.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Josu Juaristi Abaunz a Ignazio Corrao.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Benedetto Della Vedova.

Vystoupila Sophia in 't Veld.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první únorové dílčí zasedání.


16. Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Matteo Salvini – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Charles Tannock a Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos a Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides a Nicola Caputo.

Vystoupil Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


17. Dohoda o přidružení s Gruzií *** – Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé jménem Evropské unie [2014/2816(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Olli Rehn (navrhovatel výboru INTA), Jaromír Štětina za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Aymeric Chauprade, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Sandra Kalniete a Marek Jurek, a Cristian Dan Preda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Aymeric Chauprade a Sajjad Karim, aby zvednutím modré karty položil otázku Cristianovi Danu Predovi, který na otázku odpověděl, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy a Brando Benifei.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Andrejs Mamikins.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 18.12.2014 a bod 10.2 zápisu ze dne 18.12.2014.


18. Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli a James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Angel Dzhambazki.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Benedetto Della Vedova.

Rozprava skončila.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 544.579/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 21:15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Právní upozornění - Ochrana soukromí