Indeks 
Protokol
PDF 334kWORD 205k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 5.Anerkendelse af Palæstina som stat (indgivne beslutningsforslag)
 6.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (indgivne beslutningsforslag)
 7.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (indgivne beslutningsforslag)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. december 2014) (forhandling)
 10.Afstemningstid
  
10.1.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (afstemning)
  
10.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
10.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.6.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.8.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.9.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.10.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.11.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.12.Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.13.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.14.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.15.Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015 (afstemning)
  
10.16.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (afstemning)
  
10.17.Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (afstemning)
  
10.18.Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (afstemning)
  
10.19.Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (afstemning)
  
10.20.Solvens II (afstemning)
  
10.21.Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (afstemning)
  
10.22.Anerkendelse af Palæstina som stat (afstemning)
  
10.23.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (afstemning)
  
10.24.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (forhandling)
 16.Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (forhandling)
 17.Associeringsaftale med Georgien *** - Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (forhandling)
 18.Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om indsættelse af et nyt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (C(2014)08734 – 2014/2985(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 26. november 2014.

Henvist til kor. udv.: JURI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (C(2014)08937 – 2014/2989(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 28. november 2014.

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ydelse af midlertidig undtagelsesvis støtte til mælkeproducenter i Estland, Letland og Litauen (C(2014)09049 – 2014/2986(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 26. november 2014.

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EØS-relevant tekst) (C(2014)09198 – 2014/2994(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 8. december 2014.

Henvist til kor. Udv.: IMCO

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning C(2014) 6200 final af 4. september 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår kapitalgrundlagskrav for selskaber baseret på faste omkostninger (EØS-relevant tekst) (C(2014)09431 – 2014/3013(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder fra datoen for modtagelse den 15. december 2014.

Henvist til kor. Udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2015 (C(2014)09547 – 2014/3014(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 16. december 2014.

Henvist til kor. udv.: AGRI

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke (C(2014)09810 – 2014/3012(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder fra datoen for modtagelse den 15. december 2014.

Henvist til kor. udv.: AGRI

°
° ° °

Forslag til delegerede retsakter, for hvilke fristen for indsigelse var blevet forlænget::

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår kapitalgrundlagskrav for selskaber baseret på faste omkostninger C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4 september 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere 3 måneder efter Parlamentets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om detaljerede regler for arbejdet i de rådgivende råd, der oprettes inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9 oktober 2014

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder efter Parlamentets anmodning.

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. november 2014

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder efter Parlamentets anmodning.

Henvist til kor. udv.: PECH.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Parlamentet havde modtaget Rådets indsigelse imod følgende delegerede retsakt:

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Dato for modtagelsen: 11. december 2014
Henvist til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten: ENVI.

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - frist: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. december 2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - frist: 13/3/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2006/86/EF for så vidt angår visse tekniske krav til kodning af humane væv og celler (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - frist: 13.3.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om interoperabilitet og dataudveksling (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - frist: 11/3/2015)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly samt forbindelser deraf (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - frist: 11/3/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1,4-dimethylnaphthalen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethephon, fenamidon, fenvalerat, fenhexamid, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - frist: 5.2.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for benolie, kulilte, cyprodinil, dodemorph, iprodion, metaldehyd, metazachlor, paraffinolie (CAS-nr. 64742-54-7), jordolie (CAS-nr. 92062-35-6) og propargit i eller på visse produkter (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - frist: 4.2.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - frist: 1.3.2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - frist: 13.3.2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ænddring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - frist: 13.3.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - frist: 11/1/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 605/2014 om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - frist: 27/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - frist: 12.3.2015)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkendelse af visse klasser af motorkøretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - frist: 2.3.2015)
henvist til kor.udv.: IMCO.


4. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27.11.2014)

AFET

- Årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og Den Europæiske Unions politik på området (2014/2216(INI))
rådg.udv.: FEMM, DEVE

AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (2014/2223(INI))
(rådg.udv.: ITRE, ENVI) (forretningsordenens artikel 54)

DEVE

- Den private sektor og udvikling (2014/2205(INI))
rådg.udv.: AFET, INTA

- Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser (2014/2204(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 (2014/2221(INI))
(rådg.udv.: ENVI, BUDG) (forretningsordenens artikel 54)

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (2014/2222(INI))

ENVI

- Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (2014/2208(INI))
rådg.udv.: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens (2014/2207(INI))

FEMM

- Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (2014/2217(INI))

IMCO

- Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (2014/2212(INI))

INTA

- Strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (2014/2206(INI))
rådg.udv.: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE

- Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (2014/2211(INI))

- Familieforetagender i Europa (2014/2210(INI))
(rådg.udv.: FEMM, EMPL)

- Grønne vækstmuligheder for SMV'er (2014/2209(INI))
rådg.udv.: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI

- Den Europæiske Ombudsmands særberetning om undersøgelse på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ vedrørende Frontex (2014/2215(INI))

REGI

- En EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (2014/2214(INI))
rådg.udv.: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Den bymæssige dimension af EU's politikker (2014/2213(INI))
rådg.udv.: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 132, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27.11.2014)

AFET

- Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2014/2220(INI))

- Årsrapport fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet (2014/2219(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 8)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27.11.2014)

PETI

- Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 (2014/2218(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

IMCO

- Europæisk energisikkerhedsstrategi (2014/2153(INI))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter formandskonferencens afgørelse af 27. november 2014)

AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (2014/2223(INI))
rådg.udv.: ITRE, ENVI (forretningsordenens artikel 54)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 (2014/2221(INI))
rådg.udv.: ENVI, BUDG (forretningsordenens artikel 54)

Procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter formandskonferencens afgørelse af 27. november 2014)

ENVI, AGRI

- kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

(rådg.udv.: ITRE, INTA, IMCO, JURI) (forretningsordenens artikel 39)


5. Anerkendelse af Palæstina som stat (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 26. november 2014 (punkt 17 i protokollen af 26.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová og Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, om anerkendelse af Palæstina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, om anerkendelse af Palæstina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Andersson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, om anerkendelse af Palæstina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala og Richard Howitt for S&D-Gruppen, om anerkendelse af Palæstina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski og Bas Belder for ECR-Gruppen om anerkendelse af Palæstina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Afstemning: punkt 10.22 i protokollen af 17.12.2014.


6. Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 26. november 2014 (punkt 22 i protokollen af 26.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber og Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández og Sorin Moisă for S&D-Gruppen, om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský og Marcus Pretzell for ECR-Gruppen, om stålsektoren i EU 2014/2976(RSP) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, om situationen i EU's stålsektor: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús og Raffaele Fitto for PPE-Gruppen, om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Afstemning: punkt 10.23 i protokollen af 17.12.2014.


7. Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000079/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Forhandlingen havde fundet sted den 25. november 2014 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk tilgang til migration fra Den Europæiske Unions side (2014/2907(RSP))(B8-0362/2014)

Afstemning: punkt 10.24 i protokollen af 17.12.2014.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 53/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 55/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2014 - Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


9. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. december 2014) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. december 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Giulia Moi, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Paul Nuttall for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff løsgænger, og Françoise Grossetête.

FORSÆDE: Olli REHN
næstformand

Talere: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker og Alexander Graf Lambsdorff.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Josep-Maria Terricabras og Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Othmar Karas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, sur le déroulement de la procédure "carton bleu", Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang og Knut Fleckenstein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Jean-Claude Juncker og Benedetto Della Vedova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(La séance est suspendue à 12h)

(De 12h à 12h 30, le Parlement se réunit à l'occasion de la remise du prix LUX)

(La séance est reprise à 12h30)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0086)


10.2. Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0087)


10.3. Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i henhold til punkt 14 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0088)


10.4. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0089)


10.5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0090)


10.6. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Italien, jordskælv i Grækenland, is i Slovenien samt is og oversvømmelser i Kroatien) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0091)


10.7. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0092)


10.8. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0093)


10.9. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0094)


10.10. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0095)


10.11. Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0096)


10.12. Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0097)


10.13. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0098)


10.14. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015 (afstemning)

- Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2015, hvad angår Kommissionen;

- Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i forslaget til det almindelige budget 2015, hvad angår Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og EU's Udenrigstjeneste.

I henhold til traktatbestemmelserne bør forslagene til ændringer opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)


10.16. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0100)

Indlæg

Marisa Matias om annulleringen af ændringsforslag 30.

Efter afstemningen Jean Arthuis (formand for BUDG).

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet)) havde konstateret, at Parlamentet havde godkendt Rådets holdning om forslaget til budget for 2015 uden ændringer og havde glædet sig over dette resultat.

Formanden havde tilsluttet sig Benedetto Della Vedovas forslag og havde afgivet følgende erklæring:

"Budgetproceduren er blevet gennemført i henhold til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Jeg konstaterer, at budgettet for 2015 er endeligt vedtaget".


10.17. Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (afstemning)

Forslag til beslutning, fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning (EU) om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN - Ordfører: Michael Cramer

Kvalificeret flerrtal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0101)


10.18. Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Rådets direktiv .../.../EU om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - ENVI - Ordfører: Giovanni La Via

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


10.19. Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning af 20. oktober 2014 om udarbejdelse af en plan for udsmid i Østersøen 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Marek Józef Gróbarczyk inden afstemningen.


10.20. Solvens II (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


10.21. Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0350/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0102)


10.22. Anerkendelse af Palæstina som stat (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 26. november 2014 (punkt 17 i protokollen af 26.11.2014).

Forslagene til beslutning var blevet bebudet den 17. december 2014 (punkt 5 i protokollen af 17.12.2014

Forslag til beslutning B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 og B8-0359/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0277/2014

(erstatter B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 og B8-0357/2014):

stillet af:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark og Pascal Arimont for PPE-Gruppen,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala og Janusz Zemke for S&D-Gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto og Eleonora Evi.

Vedtaget (P8_TA(2014)0103)

Indlæg

Inden afstemningen James Carver om beslutningsforslagets antagelighed. Efter afstemningen Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, og Syed Kamall for ECR-Gruppen.

(Forslag til beslutning B8-0359/2014 bortfaldt).


10.23. Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 26. november 2014 (punkt 22 i protokollen af 26.11.2014).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 17. december 2014 (punkt 6 i protokollen af 17.12.2014).

Forslag til beslutning B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 og B8-0356/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0351/2014

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0352/2014

(erstatter B8-0352/2014 og B8-0356/2014):

stillet af:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini og Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein og Clare Moody for S&D-Gruppen,

Reinhard Bütikofer og Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0104)

Indlæg

Rosa D'Amato havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 15.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

(Forslag til beslutning B8-0353/2014, B8-0354/2014 og B8-0355/2014 bortfaldt).


10.24. Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. november 2014 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2015.

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 17. december 2014 (punkt 7 i protokollen af 17.12.2014).

Forslag til beslutning B8-0362/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0105)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly og Daniel Hannan for ECR-Gruppen

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr og Ivana Maletić

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz og Peter Jahr

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković og Daniel Hannan

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula og Ruža Tomašić

Nyt forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget – regnskabsåret 2015
Clare Moody og Alessandra Moretti

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial og Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett og Marian Harkin

Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed - (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara og Caterina Chinnici

Anerkendelse af Palæstina som stat - (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn og Fabio Massimo Castaldo

Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici og Maria Spyraki.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag 18. december 2014.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. oktober 2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningerne (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) blev meddelt i plenarforsamlingen tirsdag den 16. december 2014 (punkt 13 i protokollen af 16.12.2014).

68 medlemmer havde gjort indsigelse imod denne henstilling inden for den frist på 24 timer, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Henstillingen var derfor blevet føjet til listen over dokumenter, der skulle stemmes om under afstemningstiden torsdag den 18. december 2014.

Der var blevet fastsat følgende frister for indgivelse:

- ændringsforslag: onsdag 17. december 2014 kl. 17.

- anmodninger om delt afstemning, anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om afstemning ved navneopråb: onsdag 17. december 2014 kl. 19.


15. Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, der ligeledes besvarede fire blåt kort-spørgsmål fra Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan og Cornelia Ernst og Claude Moraes.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Claude Moraes, der besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan og Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki og Ivo Vajgl.

Talere: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim og Jozo Radoš.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Josu Juaristi Abaunz og Ignazio Corrao.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Benedetto Della Vedova.

Indlæg af Sophia in 't Veld.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: période de session de février I.


16. Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock og Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, og Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas og Lefteris Christoforou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides og Nicola Caputo.

Indlæg af Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


17. Associeringsaftale med Georgien *** - Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgia på den anden side [2014/2816(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Olli Rehn (ordfører for udtalelse fra INTA), Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sandra Kalniete og Marek Jurek, og Cristian Dan Preda.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Aymeric Chauprade og Sajjad Karim, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Cristian Dan Preda, som besvarede dette, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy og Brando Benifei.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Andrejs Mamikins.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 18.12.2014 og punkt 10.2 i protokollen af 18.12.2014.


18. Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli og James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Angel Dzhambazki.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Benedetto Della Vedova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 544.579/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik